Nabídka činností

Poradenství pro firmy, jejich majitele a vedení

Osobní rozvoj a lidské zdroje 

Mediace / koordinace projektů

Semináře / brainstorming / mentoring / coaching

 

Díky osobním i pracovním zkušenostem jsem si osvojila účinné a účelné postupy, jak vnést řád do složitých procesů, jak získávat klid v komplikovaných či emocemi nabitých situacích, jak účelně přeorganizovat staré nefunkční „pořádky“, zlepšit vztahy nebo rozproudit zatuhlé či zdánlivě bezvýchodné situace.

Svým vnímáním souvislostí napomáhám k účelným, praktickým cestám při řešení problémů a znám metody jak cíleně a důsledně realizovat v praxi potřebné změny.

Při své práci uplatňuji metody systémového inženýrství, které jsem vystudovala na VŠE. V průběhu své více než 29-ti leté praxe jsem je obohatila o celostní přístupy ke zdraví a ke člověku. To vše jsem ověřila praxí a zdokonalila při práci s klienty.

Systémové inženýrství v mém pojetí představuje (spolu)práci s ekonomickými, firemními, rodovými systémy či s člověkem směřující ke zvýšení spokojenosti a úspěšnosti a ke zlepšení  jejich fungování.
Pracuji celostním způsobem, proto se i v rámci firem zaměřuji nejen na čistě firemní záležitosti, pravidla a procesy, ale kladu důraz i na stránky „lidské“. Vždy použitím metod a způsobů práce, které jsou v daném okamžiku nejvíce vhodné a pro každou firmu i klienta volím vždy co nejúčinnější, individuální mix.

 

Firemní poradenství

PRAGMATICKÉ – ÚSPORNÉ – CÍLENÉ – EFEKTIVNÍ

 

Hlavní témata, kterými se v této oblasti zabývám jsou:

témata související s řízením a strategií firmy

 • Management a provázení změn
  – plánovaných, žádoucích (typu start-up, restart, diverzifikace, nové trhy, nové  výrobky, partnerství, strategické aliance, M&A, prodej firmy)  k cíleným změnám více na pro-zmenu.cz/cs/pro-firmy/
  – neplánovaných, vynucených (krizové řízení, přizpůsobení se trhu)
 • Průzkumy trhu a odbytové strategie
 • Podpora složitých rozhodovacích procesů
  (rozhodovací analýza, kombinace racionálních a intuitivních metod)
 • Podpora tvorby nové strategie, hledání vize a smyslu,
 • Organizace a koordinace složitějších projektů,
 • Mediace – moderace – pro hladší průběh důležitých či složitějších jednání.

oblast lidských zdrojů

 • Práce s týmy a řešení mezilidských problémů
  (vč. posilování synergií a spolupráce, uvolňování komunikačních a emocionálních bloků, řešení sporů),
 • Posilování týmů, vztahů a kreativity,
 • Teamtraining / -building / nácvik jemných dovedností (např. v oblasti zvládání stresu, posílení sebevědomí, motivace, ladění vizí, efektivní komunikace,  atd…).

Týmová práce se odehrává formou seminářů, workshopů či brainstormingů. Většinou individuálně připravených pro danou firmu či tým. Základní témata viz: … dokument se upravuje
Při individuální práci vedu klienty k efektivnímu sebeřízení, uplatňuji metody  coachingu či mentoringu.

V rámci větších projektů spolupracuji s kolegy z Německa, specialisty na problematiku trhů nebo optimalizace výroby.
V případě potřeb organizuji a koordinuji spolupráci s jinými specialisty (např. s právníky, daňovými poradci, účetními, techniky, atd…)

Poradenství pro majitele a vedení firem

CELISTVÉ – CITLIVÉ – DŮSLEDNÉ – PRAKTICKÉ

 

Nabízím vysoce profesionální osobní poradenství,  zacílené na účelné propojení osobních a firemních témat

Hlavní témata, kterými se v této oblasti zabývám jsou:

 • Life-balance
 • Provázení životních i firemních změn 
 • Hledání řešení problémů
 • Podpora rozhodovacích procesů,
 • Podpora při řešení mezilidských problémů,
 • Podpora při realizaci potřebných změn do praxe, včetně uvolnění bloků, které realizaci brání,
 • Cílený osobní rozvoj – dle celostní koncepce Zabydlení se ve zdraví
 • Nácvik dílčích jemných dovedností
  (např. v oblasti zvládání stresu, posílení sebevědomí, efektivní komunikace, vědomá práce s emocemi, mindfulness, atd…)

Pracuji formou konzultací, co-pilotování, mentoring, tutoringu, coachingu.

Po dohodě s klientem kombinuji různé metody, hard-skills i soft-skills. Nespoléhám se jen na čistě racionální přístup a vědomé informace, ale zapojuji  i intuici. V případě zájmu učím klienty metody opírající se o smyslové a intuitivní vnímání. Je-li to třeba, volím systemickou nebo konstelační práci, speciální techniky práce s tělem, s postojem a dechem.

V případě zájmu o čistě osobní témata nebo o hlubší osobní rozvoj, který nezahrnuje firemní tématiku – více na pro-zmenu.cz/cs/pro-jednotlivce/
V případě zájmu o celostní psycho-spirituální rozvoj a cílenou práci s osobním životním potenciálem – vice na divadlosvet.cz/

 

 

 

Kontakt

Ing. Lenka Palatová
Tel.: 00420 602 610 086
Mail: lenka@palatova.cz
Skype: palatova200

Adresa:
Wuchterlova 5, 6. patro
160 00  Praha 6

IČO: 45782610
DIČ: CZ-6754211321
Č. účtu: 457826101 / 5500

O mně

Odborné vzdělání a praxe:

 • Vystudovala jsem VŠE v Praze. Obor systémové inženýrství.
 • Od září 1989 jsem pracovala v ÚÚNV (Ústředním ústavu národohospodářského výzkumu)
 • V srpnu 1990 jsem odešla „na zkušenou“ do Německa, kde jsem se učila jazyk a následně i poradenské řemeslo u podnikové poradny UBM Unternehmensberatung München (nyní je začleněná pod celosvětovou poradnu Oliver Wyman).
 • V průběhu let, jak jsem postupně sbírala zkušenosti s řešením dílčích zadání a menších projektů, jsem získala schopnost doprovázet, zastřešovat a koordinovat i náročnější projekty a procesy. Dlouhé roky patřilo k mým „specializacím“ např. stěhování výroby – počínaje výběrem nejvhodnější lokality nebo partnera, přes plánování, organizaci a koordinaci procesu stěhování až po „rozjezd“ zkušební výroby, vč. obsahové přípravy smluv a náboru zaměstnanců.
 • Od roku 1993 pracuji jako samostatný firemní poradce – buď přímo pro konkrétní zákazníky, většinou výrobní firmy nebo spolupracuji s jinými poradnami jako externí spolupracovník.
 • V letech 1993 a 1994 jsem pro největšího evropského výrobce nástaveb na nákladní automobily, pro firmu F.X.MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik-GmbH & Co KG Deutschland budovala výrobní závod v Čechách, ve Slaném. Pracovala jsem formou interim-managementu, ale přijala jsem také funkci jednatelky F.X. Meiller Praha s.r.o. i F.X. Meiller Slaný s.r.o.
 • S postupným nárůstem zkušeností jsem začala poskytovat i osobní  poradenství strategického charakteru majitelům a vedení firem.
 • K mým klientům patřili jako různé menší firmy, tak i firmy velké, jako například koncern Carnauld Metalbox, nebo Dywidag, atd.
 • Od roku 2002 jsem se paralelně s firemním poradenstvím, kvůli a díky nejmladší dceři, začala zabývat alternativními způsoby léčení, celostním přístupem ke zdraví, psychosomatikou, vybranými metodami speciální pedagogiky a procesem učení. Díky tomu jsem si osvojila efektivní způsoby nácviku kognitivních schopností a jemných dovedností a o mnohé z těchto metod jsem obohatila svou firemní poradenskou praxi.
 • Založila jsem také občanské sdružení, organizovala a spoluorganizovala jsem akce pro rodiče, což prohloubilo lidský rozměr práce s lidmi nad rámec obvyklé firemní problematiky. Počínaje rokem 2011 se věnuji také čistě osobnímu, individuálnímu poradenství.
 • Jako hlavní symbol jsem si pro svou činnost vybrala & – jako symbol synergie a spolupráce, a také jako symbol něčeho přidaného, co chybí a co pomůžu dodat. Ať už je to know-how, informace, schopnosti, zkušenosti, osvědčené postupy, či jiný, nezaujatý úhel pohledu…